Får vi installera en Avfallskvarn?

Hej,

går det bra att installera en avfallskvarn?

Med vänliga hälsningar
Ulf

Kommentarer

 • Hej Ulf,

  Angående köksavfallskvarnar

  Intresset kring köksavfallskvarnar, som monteras i diskbänken för att mala ner matavfall ökar. Roslagsvatten får förfrågningar från privatpersoner och verksamhetsutövare om hur vi förhåller oss till installation av avfallskvarnar. 

  Här skiljer Roslagsvatten på om köksavfallskvarnen är tänkt att kopplas till det kommunala avloppsnätet/enskilda avloppet eller om kvarnen kopplas till en separat tank för vidare hantering.

  Köksavfallskvarn kopplad till kommunalt avlopp eller enskilt avlopp 
  Vår inställning gällande köksavfallskvarnar kopplade till kommunalt avlopp eller enskilt avlopp rimmar väl med vad de flesta Norrvattenkommuner kom överens om 2008. Detta formulerades i varje kommuns Allmänna bestämmelser för användning av den allmänna VA-anläggningen (ABVA). Dessa säger NEJ till kvarnar, men kan i vissa fall tillåta installation genom att va-huvudmannen ger dispens efter ansökan om det. Roslagsvatten har hittills inte utfärdat någon dispens. Det finns åtminstone fyra olika aspekter att ta i beaktande avseende installation av köksavfallskvarnar till kommunalt avlopp eller enskilt avlopp. Dessa kommenteras nedan.

  1.  Regeringens miljömål
  2.  Huvudmannens motiv
  3.  Abonnentens motiv
  4.  Juridiska aspekter

   1.    Regeringens  miljömål

  Ett av regeringens
  miljömål lyder ”50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
  restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
  tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara
  senast 2018.”

  Detta innebär att
  matavfallet måste separeras från övrigt avfall och behandlas till en produkt
  som lämpar sig som växtnäring. En lösning skulle kunna vara att matavfallet
  tillförs avloppssystemet och sambehandlas med övrigt avloppsvatten i de
  befintliga avloppsreningsverken. Det har dock visat sig att insamling av
  matavfall på detta vis ger ett lågt utnyttjande av resursen (och att
  kärlinsamling ger bästa utbytet). 

  Slutsats avseende Regeringens miljömål:

  Installation av köksavfallskvarn
  kan ofta installeras utan att ge några negativa effekter men är ett tämligen
  verkningslöst sätt att uppnå miljömålet. Roslagsvatten vill agera lojalt med de
  nationella miljömålen och vill därmed inte uppmuntra till användande av
  köksavfallskvarnar. 

   

  2.    Huvudmannens motiv

  VA-huvudmannens lagstadgade uppgift är att ta hand om hushållsspillvatten, inte avfall. Bortsett från denna juridiska invändning bör huvudmannen analysera frågor om vilka konsekvenser en ökad belastning ger för ledningsnät och avloppsreningsverk, möjligheten att nyttiggöra eventuell producerad rötgas samt vilka ökade kostnader den ökade behandlingen innebär. I Roslagsvattens rötningsanläggningar har vi för närvarande inget behov av ökade gasmängder. Vi skulle således mest dra på oss kostnader utan att få större intäkter genom att tillåta installation av köksavfallskvarnar.

  Slutsats avseende Huvudmannens motiv:

  För Roslagsvatten ger
  utnyttjande av köksavfallskvarnar ökade kostnader i Österåker, Vaxholm, Knivsta
  och Ekerö. Möjligen skulle man kunna acceptera installation i Vallentuna i de
  områden som avleds till Käppala avloppsreningsverk, där ytterligare organiskt
  material efterfrågas. Kontakta Roslagsvatten i dessa specifika fall.

   

  3.    Abonnentens motiv

  För den enskilde
  abonnenten kan nermalning av matavfall vara ett smidigt sätt att göra sig av med denna fraktion. En installation kostar uppskattningsvis ca 5000 kronor. Investeringen bekostas av den enskilde utan att det finns någon kostnadsbesparing som kan finansiera investeringen.

  Slutsats avseende Abonnentens motiv:
  En installation av en kvarn kan upplevas som en smidig lösning. Det är dock en investering som tar sin tid att tjäna in eftersom ingen reduktion av avfallstaxan utgår.

   

  4.    Juridiska aspekter

  Eftersom matavfall per definition är ett hushållsavfall hör det inte hemma i avloppssystemet. Det är reglerat i såväl den övergripande VA-tjänstlagen som i de lokala utgåvorna av respektive ABVA. Eftersom hushållsavfallet utgör en komponent i det kommunala monopolet skulle ett utnyttjande av det kommunala va-systemet för omhändertagande av denna avfallskomponent behöva ge upphov till en kompensation och reglering mellan dessa huvudmän.

  Slutsats avseende Juridiska aspekter: 

  Även om denna punkt inte varit en stor fråga bör denna eventuella komplikation redas ut innan installation av kvarnar påbörjas i stor skala.


  Sammanfattning
  Det finns för- och nackdelar med köksavfallskvarnar. Roslagsvattens inställning är dock att vi i första hand vill vara lojala mot regeringens nationella miljömål. Detta innebär att andra sätt än nermalning i va-systemet skall prioriteras. År 2008 gjorde Sörab och Käppalaförbundet en utredning kallad BOA (Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar). Mer information om köksavfallskvarnar finns att läsa i slutrapporten för BOA-projektet. Kontakta Sörab eller Käppalaförbundet för mer information.

  Köksavfallskvarn kopplad till separat tank 
  För verksamheter som hanterar stora mängder matavfall kan denna lösning ibland vara att föredra framför annan separat insamling av matavfall. Roslagsvatten har generellt inget emot att denna lösning installeras, men vi bör alltid kontaktas vid planering av varje installation. Aspekter att ta i beaktande avseende installation av köksavfallskvarnar till separat tank:

  1.  Regeringens miljömål
  2.  Huvudmannens motiv
  3.  Abonnentens motiv
  4.  Juridiska aspekter 

  1.    Regeringens miljömål

  Matavfallskvarn kopplad till separat tank ger förutsättning för att bidra till uppfyllelse av regeringens miljömål om att 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018. Därav ser Roslagsvatten inget generellt hinder med att detta system installeras under förutsättning att behandling av avfallet sker i enlighet med ovan nämnda miljömål.

   2.    Huvudmannens motiv

  Matavfall som betraktas
  som hushållsavfall lyder under det kommunala avfallsmonopolet.  Det är upp till kommunen eller den kommunen anlitar för insamling av hushållsavfall att avgöra hur/om denna fraktion ska samlas in. Kontakta därmed alltid kommunen eller kommunen anlitar för insamling av hushållsavfall för förfrågan om hur detta ska hanteras.

   3.    Abonnentens motiv

  För den enskilde
  abonnenten kan nermalning av matavfall vara ett smidigt sätt att göra sig av
  med dessa fraktioner. Investeringen bekostas av den enskilde. Kontakta kommunen eller den kommunen anlitar för insamling av matavfall för eventuell påverkan av ert avfallsabonnemang via avfallstaxan.

   4.    Juridiska  aspekter

  Se skrivning under punkt Huvudmannens motiv.

   
  Sammanfattning
  Roslagsvatten ser generellt inget hinder i att köksavfallskvarn kopplad till separat tank installeras. Kontakta alltid kommunen eller den kommunen anlitar för insamling av hushållsavfall för att få aktuell information om vilka tjänster som finns att nyttja inför planering av installation av matavfallskvarn till tank eller om denna tjänst inte finns att nyttja hur avfallet ska hanteras istället.

   

  Kerstin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.